Het scholingsprogramma van het Centrum voor Thuisbeademing (CTB) voor zorgverleners en mantelzorgers die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten die chronisch beademd worden, is veranderd. U ontvangt deze brief omdat er op dit moment, of in het verleden, binnen uw organisatie zorg is verleend aan onze patiëntengroep. In deze brief leest u over de veranderingen in de scholing en wat dit voor u en uw zorgverleners betekent. We vragen u de informatie in deze brief te delen met de zorgverleners van chronisch beademde patiënten in uw organisatie. U kunt hier bijgevoegde folder voor gebruiken.

Vernieuwd programma scholing chronische beademing

Het scholingsprogramma is online beschikbaar op www.ctbscholing.nl, een website van de vier CTB’s gezamenlijk.

Inschrijving voor de scholing

De inschrijving voor de scholing verloopt voortaan via de website www.ctbscholing.nl. Hier vindt u alle informatie over cursussen en data bij de vier CTB’s (UMC’s).

Kosten

Het vernieuwde scholingsprogramma bestaat uit e-learning, vaardigheidstrainingen, praktijkleren en toetsing. De e-learning wordt kosteloos beschikbaar gesteld voor zowel professionele zorgverleners als mantelzorgers. Er zijn voor zorgverleners wel kosten verbonden aan het volgen van de hele cursus; we noemen dit een ‘leerroute’ waarbij de cursist ook toegang krijgt tot de toetsing en vaardigheidstraining en afrondt met een certificaat. Door middel van online betaling komt  de cursist in dit deel van de scholing. Door middel van online betaling krijgt de cursist toegang tot dit deel van de scholing.

Informatie voor de gedelegeerde toetser

Onlangs hebben de gedelegeerde toetsers in uw organisatie een email ontvangen met het verzoek gegevens aan te leveren zodat het CTB een account voor hen kan aanmaken. De gedelegeerde toetsers krijgen per instelling (of locatie van een instelling) een account in het systeem voor gezamenlijk gebruik. Aan dit account worden rechten toegekend die bij deze functie en rol horen: het toetsen van de zorgverlener en aftekenen van handelingen die met goed gevolg zijn afgelegd. Op deze wijze kunnen de gedelegeerde toetsers  bijhouden wie er bevoegd en bekwaam is voor het uitvoeren van specifieke beademingsgerelateerde handelingen.

Nog niet alle gedelegeerde toetsers hebben de gevraagde gegevens aangeleverd. We zouden u willen vragen dit na te gaan bij de gedelegeerde toetser(s) in uw organisatie.

De gedelegeerde toetsers die wel hebben gereageerd, worden via het voor hen aangemaakte account rechtstreeks geïnformeerd over livegang van de website. Daarbij ontvangen zij als bijlage ook een handboek Gedelegeerde Toetser met uitleg over de veranderingen van de CTB-scholing en wat deze professionalisering betekent voor hun taakinhoud en –uitvoering.

Hierbij nodigen we de gedelegeerde toetsers bovendien uit om de leerroutes op de website te volgen. Tot 31 december 2018 stellen de CTB’s alle online scholing gratis beschikbaar aan deze groep. Hiervoor registreren zij zichzelf als cursist, dit account is dus bedoeld voor individueel gebruik en staat los van het account voor gedelegeerde toetsers. Op die manier kunnen zij zich het vernieuwde scholingsprogramma alvast eigen maken en inzicht krijgen in de wijze waarop de website hen als praktijkbegeleider en toetser kan ondersteunen.

Kwaliteitsverbetering

Het vernieuwde scholingsprogramma is ontwikkeld en tot stand gekomen door samenwerking van de vier CTB’s in Nederland. Doel hiervan is de kwaliteit van de scholing blijvend te verbeteren en de wijze waarop de zorg verleend wordt op elkaar af te stemmen. Het scholingsprogramma komt deels online beschikbaar, zodat zelfstudie mogelijk is. Bovendien is de scholing uitgebreider. Er is meer achtergrondinformatie en naslagwerk beschikbaar, zoals instructiefilms en informatie over de apparatuur en andere benodigdheden. Hoewel er meer aanbieders van cursussen voor chronische beademing zijn, kan de bekwaamheidsverklaring die nodig is voor de zorg aan chronisch beademden alleen door de CTB’s worden afgegeven.

Vragen       

 Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Centrum voor Thuisbeademing Maastricht 043-3876384 of per mail: ctbm@mumc.nl

Sluit de enquête